Teisinė informacija

Svarbiausi pagrindines Bendrovės veiklos sritis reglamentuojantys teisės aktai

 1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas;
 3. Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas;
 4. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas;
 5. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas;
 6. Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo  aplinkos apsaugos reikalavimai LAND 9-2009, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-694;
 7. Cheminėmis medžiagomis užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. D1-230 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. D1-37 redakcija) 
 8. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-885 
 9. Atliekų tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. D1-31 redakcija);
 10. Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-207 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. D1-825 redakcija);
 11. Atliekas naudojančių ir šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Resblikos aplinkos ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. D1-265;
 12. Atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos vienai tonai numatomų naudoti ar šalinti pavojingųjų ar nepavojingųjų atliekų dydžio nustatymo ir prievolių įvykdymo užtikrinimo sumos apskaičiavimo, atsižvelgiant į numatomų naudoti ar šalinti pavojingųjų ar nepavojingųjų atliekų rūšis, kiekį ir tvarkymo būdus, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Resblikos aplinkos ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. D1-265;
 13. Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. D1-194 redakcija);
 14. Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. D1-515 redakcija);
 15. Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. D1-1054 redakcija);
 16. Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti išdavimo, leidimų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, leidimų galiojimo panaikinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-711 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. birželio 29  Nr. D1-386 redakcija);
 17. Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-976;
 18. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklės,  patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528;
 19. Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro  2018 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-73. 

Kontaktai

Uždaroji akcinė bendrovė GVT LT, Antakalnio g. 42-41, LT-10304 Vilnius, Lietuva;
tel. +370 5 2685301; el. paštas: gvt@gvt.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 305894308, PVM mokėtojo kodas LT100014343113