Įgyvendinti projektai

2017 12 01

Buvusios naftos produktų bazės Visalaukės I k., Paberžės sen., Vilniaus r. (potencialaus taršos židinio NR. 7011) sutvarkymo darbai

Sutvarkyta buvusios naftos produktų bazės teritorija yra Visalaukės I k., Vilniaus r., sav., vakarinėje dalyje. Naftos bazė priklausė buvusiai ŽŪB „Visalaukė“. Jos veikimo metu vakarinėje teritorijos dalyje antžeminėse talpyklose buvo laikomi skysti naftos produkdai (benzinas ir dyzelinas), taip pat teritorijos dalyje buvo kuro išdavimo kolonėlės. Šiose vietose buvo galimas teršimas naftos produktais. Atsižvelgiant į egzistavusią geologinės aplinkos teršimo riziką, buvo atlikti ekogeologiniai tyrimai, kurie parodė, jog teritorijos gruntas ir požeminis vanduo yra užteršti naftos produktais virš esamai teritorijai nustatytų ribinių verčių. Šių vietų išvalymui buvo parengtas ir nustatyta tvarka suderintas užterštos teritorijos tvarkymo planas. Tvarkymo plano rengimo metu (2015 m. rugsėjo mėn.) dalis ištirtos teritorijos buvo perduota į privačią nuosavybę (žemės sklypo kadastrinis numeris 4196/0100:285), todėl tvarkymo planas parengtas tik valstybinėje žemėje esančiai teritorijos daliai. Jame buvo numatyta 165 m2 plote iš teritorijos iškasti ir pašalinti 218 m3 naftos produktais užteršto grunto.

Tvarkymo darbų metu buvo likviduota tarša, bei sutvarkytos pavojingos ir nepavojingos atliekos. Atsižvelgiant į tvarkymui iškeltus uždavinius, pagrindinis tvarkymo elementas buvo virš patikslintos ribinės vertės naftos produktais užterštas gruntas.

Pavojingų atliekų tvarkymas

Užterštas gruntas buvo tvarkomas ex-situ metodu, t.y. iškastas iš natūralios slūgsojimo vietos ir išvežtas į tokiam valymui pritaikyta aikštelę.

Užterštas gruntas buvo kasamas ekskavatoriais, pakraunamas į savivarčius ir transportuojamas į VšĮ „Grunto valymo technologijos“ Jonavos gamybinę bazę grunto valymui. Tvarkymo darbų metu buvo iškasta 414,9 t (arba apie 218 m3) užteršto grunto.

Statybinio laužo atliekų tvarkymas

Ties buvusių antžeminių rezervuarų ir kuro išdavimo kolonėlės vieta tvarkomoje teritorijoje statybinis laužas ekskavatoriais buvo atkasamas apie perimetrą ir iškeliamas iš kasavietės. Iškeltas statybinis laužas buvo pakrautas į sunkvežimius ir išvežtas į UAB „Vilniaus betono demontavimo technika“ statybinių atliekų sandėliavimo bei smulkinimo aikštelę, perdirbimui. Šalinant buvusių statinių fragmentus susidarė 25 m3 statybinių atliekų.

Baigiamieji teritorijos tvarkymo darbai

Tvarkant užterštą teritoriją demontavus statinių fragmentus ir išvežus jų atliekas bei valstybiniame sklype iškasus ir išvežus stipriai ir vidutiniškai užterštą gruntą, iš iškasos dugno ir sienelių buvo imami grunto mėginiai siekiant įsitikinti, kad teritorija yra išvalyta. Mėginiai ištirti atestuotose laboratorijose. Gauti laboratorinių tyrimų rezultatai patvirtino, kad tvarkymo plane numatyta tvarkyti teritorija yra išvalyta. Naftos produktų kiekis valstybiniame sklype neviršijo jautrioms taršai (II kategorija) teritorijų grupei nustatytų ribinių verčių. Valomoje teritorijoje susidarė ertmės, kurios buvo užpiltos nukastu bei atvežtu švariu gruntu. Užpiltos iškasos sutrombuotos, teritorija išlyginta ir išplaniruota.

Kontaktai

Viešoji įstaiga GRUNTO VALYMO TECHNOLOGIJOS, kodas 124010840, Antakalnio g. 42, LT-10304 Vilnius, Lietuva;
tel. +370 5 2685301; faks. +370 5 2585301; el. paštas: gvt@gvt.am.lt